Přeskočit na obsah Přeskočit na levém panelu Přeskočit na pravém postranním panelu Přeskočit na zápatí

Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Moraveč jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

·        Ústava České republiky

·        Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

·        zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)

·        zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

·        zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích

·        zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

·        zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích

·        zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách

·        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

·        vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů

·        zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

·        zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů

·        zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně

·        zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

·        nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady

·        zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství

·        zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

·        zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky

·        zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání

·        zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

·        zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

·        zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

·        zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích

·        zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech

·        zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

·        zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

·        zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích

·        nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

·        zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

·        vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu

·        zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

·        zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek

·        vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

·        zákoník práce č. 65/1965 Sb.

·        zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

·        zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

·        zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách

·        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

·        zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech

·        zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník

·        zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

·        nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

·        zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

·        zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce Moraveč, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v kategorii „Vyhlášky a nařízení“.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

Přílohy

Změna velikosti písma
Kontrast